Ośrodek Jeździecki VICTORIA

Bierzewice nr 20a k. Gostynina,
 tel. 602-444-176
 zapisy jazdy - tel. 889-036-185

Regulamin

Regulamin stajni rekreaczjnej

Regulamin zakupu i korzystania z karnetu

Zasady korzystania z ujeżdżalni

 

Regulamin stajni pensjonatowej

1. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palenie ognia lub tytoniu w jakiejkolwiek postaci dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko pod opieką osób dorosłych.
3. Dopuszcza się pozostawienie osób niepełnoletnich powyżej 15.roku życia na terenie stajni bez opieki osoby dorosłej za pisemną zgodą i odpowiedzialnością opiekuna prawnego.
4. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek używania kasku podczas jazdy konnej, jednak zalecamy stosowanie kasku wszystkim osobom jeżdżącym konno.
5. Na terenie budynku stajni nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.
6. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym.
7. Nie wolno korzystać z padoków innych niż te, które są wyznaczone przez obsługę Ośrodka.
8. Zalecamy pozostawienie wiadomości o wyjeździe w teren przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.
9. Zachowujemy szczególną ostrożność w porze karmienia oraz podczas przebywania w boksach, stajni, hali, na wybiegu i ujeżdżalni.
10. Należy przestrzegać porządku i czystości.
11. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.
12. Unikamy obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia, bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.
13. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.
14. Psy właścicieli koni mogą przebywać na terenie stajni na ich wyłączną odpowiedzialność.
15. Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby:
a/ psy nie załatwiały się na terenie budynku stajni oraz krytej ujeżdżalni
b/ psy nie zanieczyszczały fekaliami pasz oraz boksów
c/ psy nie płoszyły koni
16. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania odchodów po swoich psach.
17. Zabrania się wprowadzania na teren stajni psów agresywnych mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt przebywających na terenie stajni.
18. Na terenie krytej ujeżdżalni panuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
19. Osoby jeżdżące konno mijają się lewymi stronami.
20. Osoby rozstępowujące konie w każdym przypadku ustępują pierwszeństwa innym jeźdźcom.
21. Konie należy lonżować tak, aby nie blokować ścian, a więc na lonży nie dłuższej niż 6 m.
22. Na hali może być prowadzona tylko jedna lonża jednocześnie.
23. Przed wyjściem / wejściem na halę należy ostrzec osoby w niej jeżdżące.
24. Osoby jeżdżące na hali po zakończeniu treningu proszone są o posprzątanie odchodów po koniach.

 

Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach i terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania powyższego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag instruktorów i pracowników obsługi.